Al via il nuovo progetto Interreg Ita/slo ECO2SMART

Začetek novega Interreg Ita/slo projekta ECO2SMART


PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA ATTIVA DEI CITTADINI PER RAFFORZARE LA RESILIENZA, L’ADATTAMENTO BASATO SUGLI ECOSISTEMI E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CATASTROFI


SPODBUJANJE AKTIVNE OZAVEŠČENOSTI DRŽAVLJANOV ZA KREPITEV ODPORNOSTI, NA EKOSISTEMIH TEMELJEČEGA PRILAGAJANJA IN PREPREČEVANJA TVEGANJA NESREČ


OBIETTIVI

Il progetto ECO2SMART promuove la consapevolezza attiva dei cittadini sulla riduzione dell’impatto dei cambiamenti climatici e dei rischi di catastrofi attraverso l’utilizzo di soluzioni ecosistemiche. Sulla base di ciò si mira a rafforzare la resilienza delle aree costiere incluse nel progetto.

CILJI

Projekt ECO2SMART spodbuja aktivno ozaveščenost državljanov glede zmanjševanja vpliva podnebnih sprememb in tveganj naravnih nesreč z uporabo ekosistemskih rešitev. Na osnovi tega ima cilj krepiti odpornost obalnih območij, vklju- čenih v projekt.

SINERGIE E RIUTILIZZO DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI

Il progetto ECO2SMART si basa sulle conoscenze sviluppate nell’ambito del progetto ECO-SMART (Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020) che saranno capitalizzate all’interno del progetto ECO2SMART aggiornato. Questo punterà:

In base a ciò si potrà potenziare gli effetti di ECO- SMART. Inoltre, faciliteremo il trasferimento delle conoscenze sviluppate in ECO-SMART a nuovi partner di progetto e l’attivazione di nuovi target group.

SINERGIJE IN NADGRADNJA ZNANJA

Projekt ECO2SMART temelji na znanju, ki so ga projektni partnerji razvili v sklopu projekta ECO-SMART (Inter- reg V-A Italija-Slovenija 2014–2020) in bo kapitaliziran znotraj nadgrajenega projekta ECO2SMART.

Aktivnosti so namenjene:

Na osnovi tega bodo izboljšani učinki projekta ECO- SMART. Spodbujen bo prenos znanja, razvitega v ok- viru ECO-SMART, na nove projektne partnerje in vključevanje novih skupin deležnikov.

OUTPUT DI PROGETTO

Attraverso le attività del progetto, ECO2SMART rafforzerà l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione del rischio di catastrofi, in particolare attraverso:

UČINKI

S projektnimi aktivnostmi ECO2SMART krepi prilagajanje na podnebne spremembe in preprečuje tveganje nesreč, in sicer s pomočjo: