INTRO
GEST AMP
PESCA
PIANI GESTIONE
PIANI GESTIONE
ECOTOX
COOPERAZIONE
COOPERAZIONE

ECO2SMART

Al via il nuovo progetto Interreg Ita/slo ECO2SMART

Začetek novega Interreg Ita/slo projekta ECO2SMART


PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA ATTIVA DEI CITTADINI PER RAFFORZARE LA RESILIENZA, L’ADATTAMENTO BASATO SUGLI ECOSISTEMI E LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CATASTROFI


SPODBUJANJE AKTIVNE OZAVEŠČENOSTI DRŽAVLJANOV ZA KREPITEV ODPORNOSTI, NA EKOSISTEMIH TEMELJEČEGA PRILAGAJANJA IN PREPREČEVANJA TVEGANJA NESREČ


OBIETTIVI

Il progetto ECO2SMART promuove la consapevolezza attiva dei cittadini sulla riduzione dell’impatto dei cambiamenti climatici e dei rischi di catastrofi attraverso l’utilizzo di soluzioni ecosistemiche. Sulla base di ciò si mira a rafforzare la resilienza delle aree costiere incluse nel progetto.

CILJI

Projekt ECO2SMART spodbuja aktivno ozaveščenost državljanov glede zmanjševanja vpliva podnebnih sprememb in tveganj naravnih nesreč z uporabo ekosistemskih rešitev. Na osnovi tega ima cilj krepiti odpornost obalnih območij, vklju- čenih v projekt.

SINERGIE E RIUTILIZZO DELLE CONOSCENZE DISPONIBILI

Il progetto ECO2SMART si basa sulle conoscenze sviluppate nell’ambito del progetto ECO-SMART (Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020) che saranno capitalizzate all’interno del progetto ECO2SMART aggiornato. Questo punterà:

 • al rafforzamento dell’impatto e al consolidamento degli output;
 • al riutilizzo degli output;
 • all’aumento della visibilità dei risultati di progetto;
 • alla diffusione della sensibilizzazione, della formazione e quindi della partecipazione degli stakeholder.

In base a ciò si potrà potenziare gli effetti di ECO- SMART. Inoltre, faciliteremo il trasferimento delle conoscenze sviluppate in ECO-SMART a nuovi partner di progetto e l’attivazione di nuovi target group.

SINERGIJE IN NADGRADNJA ZNANJA

Projekt ECO2SMART temelji na znanju, ki so ga projektni partnerji razvili v sklopu projekta ECO-SMART (Inter- reg V-A Italija-Slovenija 2014–2020) in bo kapitaliziran znotraj nadgrajenega projekta ECO2SMART.

Aktivnosti so namenjene:

 • krepitvi učinkov in konsolidaciji rezultatov,
 • ponovni uporabi dosežkov,
 • povečanju vidnosti projektnih rezultatov,
 • širjenju ozaveščanja in usposobljenosti ter s tem krepitvi participacije deležnikov.

Na osnovi tega bodo izboljšani učinki projekta ECO- SMART. Spodbujen bo prenos znanja, razvitega v ok- viru ECO-SMART, na nove projektne partnerje in vključevanje novih skupin deležnikov.

OUTPUT DI PROGETTO

Attraverso le attività del progetto, ECO2SMART rafforzerà l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione del rischio di catastrofi, in particolare attraverso:

 • il rafforzamento delle capacità degli stakeholder (visite di studio, catalogo elettronico di buone pratiche);
 • il ripristino delle infrastrutture verdi, altri interventi e piani di adattamento che possano mitigare le conseguenze di eventi meteorologici estremi e allo stesso tempo arricchire la comunità con servizi ecosistemici;
 • la formazione (eventi di formazione, nuovi strumenti didattici);
 • la sensibilizzazione attiva (workshop, campagna di comunicazione tramite social network);
 • l’incremento dell’informazione (articoli su giornali, organizzazione di convegni, pubblicazione di video);
 • la promozione dell’inclusione proattiva di gruppi tar- get di stakeholder nelle procedure di partecipazione per la preparazione di iniziative dei cittadini (strategia e piano d’azione congiunti, firma di un accordo di cooperazione, istituzione di un tavolo di concertazione unico).

UČINKI

S projektnimi aktivnostmi ECO2SMART krepi prilagajanje na podnebne spremembe in preprečuje tveganje nesreč, in sicer s pomočjo:

 • krepitve zmogljivosti deležnikov (študijski obiski, e-katalog dobrih praks);
 • obnove zelene infrastrukture, drugih posegov in prilagoditvenih načrtov, ki lahko omilijo posledice eks- tremnim vremenskih dogodkov in hkrati obogatijo skupnost z ekosistemskimi storitvami;
 • izobraževanj (izobraževalni dogodki, nova izobraževalna orodja);
 • aktivnega ozaveščanja (delavnice, komunikacijska kampanja preko družbenih omrežij);
 • informiranja (članki v časopisih, organizacija konferenc, objava video posnetkov);
 • spodbujanja proaktivnega vključevanja ciljnih skupin deležnikov v postopke participacije za pripravo po- bud državljanov (skupna strategija in akcijski načrt, podpis sporazuma o sodelovanju, vzpostavitev skupnih omizij).